Ημερομηνία έναρξης: 15.12.2018
Ημερομηνία λήξης: 31.03.2021

O ΣΕΒΕ – Συνδέσμος Εξαγωγέων υλοποιεί το EXPOVET -Joint VET Course for Export Experts που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της E.E. και από ίδιους πόρους. Στόχος του έργου είναι η συνεργασία των πανεπιστημίων των συμμετεχόντων χωρών (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Γερμανία) με σκοπό την χαρτογράφηση του επαγγελματικού προφίλ των στελεχών εξαγωγικών επιχειρήσεων, καθώς και τη δημιουργία ενός κοινού προγράμματος εκπαίδευσης με ενιαίες διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και διακρατικής, ευρωπαϊκής αναγνώρισης.

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε τριτοβάθμιο επίπεδο, στη διεύρυνση, ενίσχυση και επικύρωση των δεξιοτήτων των φοιτητών που απαιτούνται για την εξαγωγική ανάπτυξη των επιχειρήσεων και στην εφαρμογή εργαλείων μάθησης βασιζόμενη στην πρακτική άσκηση.

Εταίροι του προγράμματος, εκτός από τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων, είναι:
1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ως επικεφαλής εταίρος,
2. Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που εδρεύει στην Βόννη.
3. Η εταιρία συμβούλων Euricon ΕΠΕ.
4. Το Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών από την Σόφια της Βουλγαρίας.
5. το Πανεπιστήμιο Οικονομικών Επιστημών του Βουκουρεστίου της Ρουμανίας και
6. η Ένωση των Οικονομικών Πανεπιστημίων της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης και της Παρευξείνιας Ζώνης.

Ιστότοπος του προγράμματος: https://expovet.eu/en/expovet-home/