Ο ΣΕΒΕ υλοποιεί ως επικεφαλής εταίρος το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία» 2014-2020 το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο CB CARBOFREE που στόχο έχει τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στην παραγωγή προϊόντων της διασυνοριακής περιοχής και τη δημιουργία σχετικού προτύπου.

Εταιρικό Σχήμα:

  • Σύνδεσμος Εξαγωγέων (Επικεφαλής Εταίρος).
  • Haskovo Chamber of Commerce and Industry (Εταίρος 2).
  • European Regional Framework for Co-operation (Εταίρος 3).

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη νέων και / ή τη βελτίωση των μεθόδων παραγωγής, της τυποποίησης, του μάρκετινγκ, και λοιπών δράσεων φιλικών προς το περιβάλλον, με στόχο τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα σε όλα τα στάδια της παραγωγής, από τον παραγωγό έως το τελικό σημείο διάθεσης. Σε συνδυασμό με την ανάλυση των τάσεων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, θα παρέχει στους επιχειρηματίες ένα πλαίσιο εξειδικευμένων γνώσεων και διαδικασιών που θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων τους στη διασυνοριακή περιοχή στο πλαίσιο υλοποίησης διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον.
Η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων στην παραγωγή, τυποποίηση και διανομή προϊόντων βασισμένων σε ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης και πλήρη ιχνηλασιμότητα, είναι ένα σημαντικό επιχειρηματικό εργαλείο για την προώθηση προϊόντων, που μπορεί να δώσει ένα στοχευμένο πλεονέκτημα τόσο στο εσωτερικό, αλλά κυρίως σε επίπεδο εξαγωγής στη διασυνοριακή επιχειρηματική κοινότητα.
Στο πλαίσιο αυτό η υλοποίηση του έργου CB CARBONFREE θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση σε Ελλάδα και Βουλγαρία, να αναπτύξει τα δικά της κριτήρια, μεθοδολογία και έρευνα για την υλοποίηση ενός Πρωτοκόλλου (Carbon Free Protocol) το οποίο θα εφαρμόσει πιλοτικά χρησιμοποιώντας ως εργαλεία δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης, με απώτερο στόχο την εφαρμογή του Carbon Free Protocol σε υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις.

Το έργο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2021 και θα διαρκέσει 2 έτη.

  

The Cooperation Programme INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and national funds of the countries partcipating in it

Δ.Τ. 2/11/2021 : Εναρκτήρια Τεχνική Συνάντηση CB CARBONFREE INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020