Ημερομηνία έναρξης: 01.092018

Ημερομηνία λήξης: 31.08.2021

 

Εταίροι:

  • University of Almeria (ES) – University – Leader.
  • FEMEVAL (ES) – “Valencia Employers’ Federation of the Metal Sector”.
  • SEERC (GR) – South East European Research Centre.
  • SEVE (GR) – Greek Exporters’ Association – Industry Association.
  • ISTUD (IT) – Higher Education Institution Business School in Milan.
  • University of Lodz (PL) – University.
  • Foundation for the Promotion of Entrepreneurship (PL) – Association.

Ο ΣΕΒΕ συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου Building Next-Generation of Globally Responsible Digital Entrepreneurs με διακριτικό τίτλο DIGI-GRENT, Το έργο χρηματοδοτείται από το Erasmus+.

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία προγραμμάτων σπουδών μέσω καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων στο πλαίσιο της ψηφιακής και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας. Τα προγράμματα σπουδών θα είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους μέσω εικονικού μαθησιακού περιβάλλοντος (virtual learning environment) στην ιστοσελίδα του έργου.

Βασική επιδίωξη του έργου είναι να διασφαλιστεί ότι οι πτυχιούχοι, οι σπουδαστές και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα ενσωματώνουν σωστά την εταιρική και κοινωνική ευθύνη στην τεχνογνωσίας τους.  To DIGI-GRENT θα εκπαιδεύσει ακαδημαϊκούς προς την κατεύθυνση της προετοιμασίας περισσότερων επιχειρηματιών ή εργαζομένων της επόμενης γενιάς από κοινωνικής και περιβαλλοντικής πλευράς. Μέσω του αναλυτικού προγράμματος σπουδών που θα δημιουργηθεί, αυτές οι ομάδες-στόχοι θα εκπαιδευτούν στην βασική ιδέα που απαιτείται για την κατανόηση της κοινωνικής ευθύνης, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της συμμετοχής των πολιτών μέσω σύγχρονων επιχειρηματικών πρακτικών (startups κ.λπ.) προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος που σχετίζεται με την κοινωνική ευθύνη και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα σε ένα ψηφιοποιημένο επιχειρηματικό πλαίσιο. Σημαντικό ρόλο στην αποτύπωση των καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών παίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της Πεντάκτινης Έλικας (Quintuple Helix) η οποία απαρτίζεται από πανεπιστήμια, φορείς της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας,  υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής, περιβαλλοντικοί φορείς και κοινωνία.

Τέλος, το έργο στοχεύει στην χαρτογράφηση των επιχειρήσεων από τις 4 εμπλεκόμενες χώρες όσον αφορά τις γνώσεις τους πάνω στα αντικείμενα της ψηφιακής και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας. Καταγράφονται δεδομένα σχετικά με το βούληση των επιχειρήσεων να εφαρμόζουν βιώσιμες/πράσινες πρωτοβουλίες, καθώς και τις δεξιότητες/ικανότητες του υπάρχοντος προσωπικού των επιχειρήσεων στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα.

Ιστότοπος προγράμματος: www.digigrent.eu