Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών για την προώθηση της Εξωστρέφειας της Ελληνικής Οικονομίας και των Ελληνικών Επιχειρήσεων ΤΠΕ

Ο ΣΕΒΕ υλοποίησε το έργο «Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών για την προώθηση της Εξωστρέφειας της Ελληνικής Οικονομίας και των Ελληνικών Επιχειρήσεων ΤΠΕ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Ταμείο (ΕΤΠΑ).

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός συμπαγούς δικτύου που παριλαμβάνει τις ελληνικές επιχειρήσεις ΤΠΕ καθώς και επιλεγμένες επιχειρήσεις του εξωτερικού από ολόκληρο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας στο ρόλο δυνητικών πελατών. Τα σημεία αναφοράς μείζονος σημασίας είναι η προσέλκυση κρίσιμης μάζας επιχειρήσεων από το εξωτερικό, η χαρτογράφηση των αναγκών τους και η οργάνωση του κλάδου των ελληνικών επιχειρήσεων ΤΠΕ, ώστε να κατασταθεί εφικτή η στοχευμένη προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ.

Το έργο περιλάμβανε τα εξής υποέργα και φάσεις:

Υ1 Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών για τη συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων προώθησης της εξωστρέφειας της Ελληνικής Οικονομίας στο χώρο των ΤΠΕ
Φάση Α Χάρτα Συναλλαγών ΤΠΕ με το Εξωτερικό
Φάση Β Δείκτες Εξαγωγιμότητας ΤΠΕ
Φάση Γ Προμήθεια Εξοπλισμού και Έτοιμων Πακέτων Λογισμικού
Φάση Δ Ανάπτυξη Εργαλείου Διαχείρισης Στοιχείων Χαρτογράφησης και Δεικτών Εξαγωγιμότητας
Φάση Ε Υπηρεσίες Εγκατάστασης και Εκπαίδευσης
Φάση ΣΤ Προβολή και ενημέρωση ΤΠΕ
Υ2 Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών, Εξοπλισμός και Λοιπές Υπηρεσίες
Φάση Α Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Προώθησης Ελληνικών Επιχειρήσεων ΤΠΕ
Φάση Β Προμήθεια Εξοπλισμού και Έτοιμων Πακέτων Λογισμικού
Φάση Γ Παροχή Λοιπών Υπηρεσιών

 

Το έργο ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 2014 και είναι το μοναδικό έργο που αφορά σε επιχειρήσεις ΤΠΕ που υλοποιήθηκε από συλλογικό φορέα στο πλαίσιο του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση.

Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκε το Πληροφοριακό Σύστημα διερεύνησης στοιχείων χαρτογράφησης και δεικτών εξαγωγιμότητας, με τη χρήση του οποίου και μέσα από απλά βήματα, γίνεται διάγνωση του επιπέδου εξαγωγικής ετοιμότητας της επιχείρησης και εντοπίζονται οι εξαγωγικές ευκαιρίες προκειμένου να αναδειχθούν οι ελκυστικότερες αγορές – στόχοι όπου θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί. Το Πληροφοριακό Σύστημα περιλαμβάνει μία κεντρική πηγή δεδομένων για συγκέντρωση των απαιτούμενων πληροφοριών καθώς και εξελιγμένα εργαλεία απεικόνισης και συγκριτικής αξιολόγησης ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αναγνώριση των εξαγωγικών ευκαιριών για την κάθε επιχείρηση.

Με την υλοποίηση του έργου, επίσης, ο ΣΕΒΕ παρέχει στις επιχειρήσεις προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες που αφορούν σε:

  • Ψηφιακούς μηχανισμούς διεθνούς εμβέλειας, με σκοπό τη συντονισμένη προώθηση των ελληνικών επιχειρήσεων ΤΠΕ στο εξωτερικό (eNewBusinessForum, eExhibition, Newsletters).
  • Ψηφιακές υπηρεσίες συλλογής, στατιστικής επεξεργασίας, αξιολόγησης και ανατροφοδότησης του κλάδου ΤΠΕ (eSelf Assessment).
  • Online ψηφιακά εργαλεία Business Matching Tools (ePartenariat, eCongress, Video Conferencing, eInterpreter, Web Video Conferencing).

Το έργο ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 2014.