Ο ΣΕΒΕ ως Ανάδοχος υλοποίησε το έργο «Στρατηγικό Σχέδιο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικής λειτουργίας των επιχειρήσεων με ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για την Εξωστρέφεια» με αναθέτουσα αρχή την Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών Δράσεων – Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας. Το Έργο συχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

Σκοπός του Έργου ήταν η ενίσχυση της ανάπτυξης της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και η βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς τους, μέσω της ανάπτυξης κατάλληλων δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, τόσο στο εσωτερικό των επιχειρήσεων όσο και στο δίκτυο υπηρεσιών και φορέων που στηρίζουν και εμπλέκονται στη διαδικασία προώθησης των εξαγωγών και της εξωστρέφειας ευρύτερα.

Αντικείμενο του Έργου αποτέλεσε η εκπόνηση μιας στρατηγικής μελέτης για την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και τη διαμόρφωση ενός επιχειρησιακού συστήματος στήριξης, αναβάθμισης των εξαγωγών και ενίσχυσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που συνδέονται με την εξωστρέφεια, καθώς και η υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος συλλογικής υποστήριξης για την ανάπτυξη πρακτικών εξωστρέφειας από συγκεκριμένο αριθμό επιχειρήσεων βάσει κατευθύνσεων της στρατηγικής μελέτης. Το Έργο περιλάμβανε επίσης ενέργειες διάχυσης των αποτελεσμάτων της στρατηγικής μελέτης και της πιλοτικής δράσης στην ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα.

Αναλυτικότερα, η υλοποίηση του έργου περιλάμβανε τα εξής:

 1. Μελέτη για την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και την ενίσχυση των αναγκαίων δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού

Η πρώτη φάση του έργου αφορούσε στην εκπόνηση μιας στρατηγικής μελέτης για την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και τη διαμόρφωση ενός επιχειρησιακού συστήματος στήριξης και αναβάθμισης των εξαγωγών, καθώς και ενίσχυσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που συνδέονται με την εξωστρέφεια. Η πρώτη φάση περιελάμβανε τέσσερις διακριτές ενότητες:

 • Επισκόπηση Ελληνικών Εξαγωγών και Ανάλυση Στοιχείων Ερευνών

Στόχος της ενότητας είναι η ανάδειξη και η αξιολόγηση του επιπέδου ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας της Ελληνικής Οικονομίας σε επίπεδο εξαγωγών και περιλαμβάνει τις εξής υποενότητες:

1.1.1 Ανάλυση των Ελληνικών Εξαγωγών

1.1.2 Ανάλυση των Ελληνικών Εξαγωγικών Επιχειρήσεων

1.1.3 Αξιολόγηση Ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας

 • Επισκόπηση της Εθνικής Στρατηγικής, των Εθνικών Πολιτικών για τις Εξαγωγές και του Εθνικού Συστήματος Εξωστρέφειας

Στόχο της ενότητας αποτέλεσε η καταγραφή και ανάλυση της Εθνικής Στρατηγικής και των Εθνικών Πολιτικών που εφαρμόζονται στον τομέα των εξαγωγών και περιλαμβάνει τις εξής υποενότητες:

1.2.1 Εθνικό Σύστημα Εξωστρέφειας

1.2.2 Ανάλυση Εθνικών Πολιτικών για τις Εξαγωγές

1.2.3 Αδυναμίες Υφιστάμενου Συστήματος Υποστήριξης Εξωστρέφειας

 • Επισκόπηση Εθνικών Συστημάτων Εξωστρέφειας σε Επιλεγμένα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η ενότητα αφορά στη διερεύνηση των Εθνικών Συστημάτων Εξωστρέφειας των  κρατών-μελών με την πιο δυναμική εξαγωγική παρουσία στις διεθνής αγορές. Συγκεκριμένα αναλύθηκαν οι παρακάτω παράγοντες / προσεγγίσεις που εστιάζουν στις βασικές εσωτερικές προκλήσεις των επιχειρήσεων:

 • Εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού
 • Χρηματοοικονομική Υποστήριξη
 • Πρόσβαση σε αξιοποιήσιμες πληροφορίες
  • Προσδιορισμός Αναγκών και Σχέδιο Δράσης με έμφαση στην Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού στον Τομέα των Εξαγωγών και της Εξωστρέφειας

Η ενότητα αφορά στην αξιολόγηση των συμπερασμάτων με στόχο την κατάληξη σε προτάσεις πολιτικές και δράσεις ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα των εξαγωγών και ευρύτερα της εξωστρέφειας. Περιλαμβάνει τις εξής υποενότητες:

1.4.1 Στρατηγικές Κατευθύνσεις για την Ανάπτυξη ενός Αποτελεσματικού Συστήματος Εξωστρέφειας.

Πιο συγκεκριμένα περιγράφεται το πλαίσιο δράσεων σχετικά με τα παρακάτω:

Εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού

 • προγράμματα επιμόρφωσης ανθρώπινου δυναμικού και
 • επιχειρηματικά προγράμματα με εξατομικευμένη υποστήριξη

Αντιμετώπιση χρηματοοικονομικών αντικινήτρων

 • Έλλειψη ρευστότητας από καθυστερήσεις στην επιστροφή του ΦΠΑ
 • Επιβάρυνση από χρονοβόρες και γραφειοκρατικές Τελωνειακές Διαδικασίες.

Χρηματοοικονομική υποστήριξη

 • απόκτηση εύκολης και οικονομικής πρόσβασης σε χρηματοοικονομικά εργαλεία που απαιτούνται και
 • απόκτηση πληροφοριών και διαφάνειας σχετικά με τα προσφερόμενα εργαλεία.

Πρόσβαση σε αξιοποιήσιμες πληροφορίες (γνώσεις)

 • παροχή πληροφοριών σχετικά με αγορές και επιχειρήσεις εξωτερικού και στη
 • σύναψη επαφών και επιχειρηματική δικτύωση

1.4.2 Σχέση των Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού με την Ανάπτυξη της Ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων

1.4.3 Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Εξωστρέφειας

Πιο συγκεκριμένα στο σχέδιο δράσης αναλύονται ενέργειες που αφορούν:

 • την ανάπτυξη Μικρο-συντελεστών για τα στελέχη επιχειρήσεων και τις επιχειρήσεις
 • την ανάπτυξη Μακρο-συντελεστών για φορείς στήριξης εξωστρέφειας