Το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης αποτελεί το σημαντικότερο αναπτυξιακό εργαλείο της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής και η ιδιωτικοποίησή του δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε η Βόρεια Ελλάδα να αποτελέσει βασικό οικονομικό σταυροδρόμι και σημαντικό μεταφορικό κόμβο της Ανατολικής Μεσογείου, μέσω της λειτουργίας του λιμένα ως ενός ευρύτερου, γεωγραφικά και στρατηγικά, διαμετακομιστικού κέντρου (hub).

Η επίτευξη των ως άνω στρατηγικών στόχων αναμένεται να επιφέρει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα:

 • στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,
 • στην αναβάθμιση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων,
 • στην προσέλκυση σημαντικών κεφαλαίων και εν τέλει,
 • στη δημιουργία ενός ολόκληρου μηχανισμού οικονομιών κλίμακας που θα αναπτυχθεί στους χώρους γύρω από το λιμάνι με επιχειρήσεις οι οποίες θα λειτουργούν υποστηρικτικά στη δημιουργία κέντρων εμπορευματικών μεταφορών (logistics center) κ.λπ.

 

Ο ΣΕΒΕ, διακρίνοντας την ευκαιρία που αναδύεται, πρότεινε τη σύνταξη μίας μελέτης, στόχος της οποίας είναι η αποτύπωση και αξιολόγηση των υποδομών και των δυνατοτήτων του επιχειρηματικού δυναμικού της Βόρειας Ελλάδας, για τη δημιουργία συνεργειών με σκοπό τη μελλοντική ανάπτυξη του Λιμένος Θεσσαλονίκης.

 

Έτσι, με την υπ΄ αριθμόν πρωτ. 4381/1097/Γ05/08-07-2019 υπογραφείσα Σύμβαση 7/2019, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΠΤΑ και ΤΣ/ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ανέθεσε στο Σύνδεσμο Εξαγωγέων Σ.Ε.Β.Ε. την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Χαρτογράφηση των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων της Βορείου Ελλάδος ενόψει της ανάπτυξης του λιμένος Θεσσαλονίκης και της ανάδειξής του σε διαμετακομιστικό κέντρο (hub): Εντοπισμός και καταγραφή των αναγκαίων υπηρεσιών που θα πρέπει να δημιουργηθούν καθώς θα προσδώσουν προστιθέμενη αξία στην επιχειρηματικότητα της ευρύτερης περιοχής».

 

Ο ΣΕΒΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης της ως άνω μελέτης, ακολούθησε μια σειρά διαδοχικών βημάτων αλληλένδετων μεταξύ τους.

 

Δημιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν ειδικά εργαλεία έρευνας (ερωτηματολόγια) για την υλοποίηση της έρευνας σε στοχευμένους φορείς (Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης και Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας), οι οποίοι συνδέονται άμεσα με την παρούσα μελέτη.

 

Πραγματοποιήθηκε σειρά στοχευμένων συναντήσεων – συνεντεύξεων με:

 • Τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης
 • Την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 • Επιστημονικούς Φορείς (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος / Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας)
 • Εκπροσώπους της αγοράς των Logistics (Ελληνική Εταιρεία Logistics)
 • Φορείς Διαχείρισης Βιομηχανικών περιοχών (ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.)
 • Φορείς εκπροσώπησης Επιχειρήσεων με πεδίο αναφοράς την Π.Ε. Θεσσαλονίκης, και πιο ειδικά:
 • Με το Εμπορικό και βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ)
 • Με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ)
 • Με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ)

Συνάντηση με εκπροσώπους Ελληνικής Εταιρείας Logistic, 12/11/2019

Συνάντηση με εκπροσώπους BΕΘ, 20/11/2019

 

Συνάντηση με το ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, 12/11/2019

 

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της έρευνας στις επιχειρήσεις αναπτύχθηκε ειδικό δομημένο εργαλείο. Η διεξαγωγή της έρευνας μέσω ερωτηματολογίου προς τις επιχειρήσεις συνιστά κύριο μέρος του υφιστάμενου έργου. Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις θα κληθούν να απαντήσουν σε μια σειρά ολοκληρωμένων ερωτημάτων που περιλαμβάνουν:

 • Γενικές πληροφορίες
 • Στοιχεία της επιχείρησης
 • Αξιολόγηση της συσχέτισης των επιχειρήσεων με την αναπτυξιακή δυναμική του Λιμένα Θεσσαλονίκης
 • Δυνατότητες ανάπτυξης επιχειρηματικών συμπράξεων – συστάδων επιχειρήσεων
 • Στοιχεία χρηματοδότησης

 

Περιλαμβάνει τη διεξαγωγή της έρευνας στις επιχειρήσεις, μέσω της ηλεκτρονικής αποστολής του ως άνω ερωτηματολογίου, και αποτελεί σημαντικό και  κρίσιμο βήμα προκειμένου για τη χαρτογράφηση των επιχειρήσεων που θα πραγματοποιηθεί στο επόμενο στάδιο της μελέτης.

Το 4ο Βήμα βρίσκεται σε εξέλιξη μέσω της αποστολής του ερωτηματολογίου σε επιλεγμένο δείγμα επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας, το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τέλος Μαρτίου 2020.

Η συμβολή του επιχειρηματικού κόσμου στην ως άνω έρευνα κρίνεται ως ιδιαιτέρως σημαντική, δεδομένου ότι θα αναδείξει τις συνέργειες που μπορεί να αναπτυχθούν μεταξύ του Λιμένα Θεσσαλονίκης και των επιχειρήσεων, με απώτερο σκοπό την αναπτυξιακή τους προοπτική και εξέλιξη, ενώ ταυτόχρονα θα αποτυπωθούν οι πραγματικές σας ανάγκες και θα αναδειχθούν οι προσωπικές σας φιλοδοξίες.