Ενθαρρύνοντας την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση στον τομέα της μεταποίησης στην ΠΕ Θεσσαλονίκης

Ο ΣΕΒΕ συμμετέχει στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Επιχειρείν και απασχόληση στη μεταποίηση» για την υλοποίηση του Σχεδίου με τίτλο: «Ενθαρρύνοντας την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση στον τομέα της μεταποίησης, στην ΠΕ Θεσσαλονίκης», στο πλαίσιο της Δράσης 7: Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (ΤΟΠΣΑ), του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη απαρτίζεται από τους ακόλουθους φορείς:

  1. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, συντονιστής εταίρος
  2. Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος
  3. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος
  4. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής – Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος
  5. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  6. Εταιρία αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας
  7. Γνώση Αναπτυξιακή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
  8. ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ
  9. ΚΕΚ ΕΝΔΥΣΗ

Η υλοποίηση ενός Τοπικού Σχεδίου Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ) στόχο έχει αρχικά την επιμόρφωση (επιδοτούμενη) ανέργων ανδρών και γυναικών με προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε επιχειρήσεις μεταποιητικές ή παροχής υπηρεσιών και ακολούθως την υποβοήθησή τους ούτως ώστε είτε να βρουν δουλειά, είτε να δημιουργήσουν μια δική τους μικρή επιχείρηση. Ανάμεσα στις δράσεις του έργου είναι η οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, mentoring και τοποθέτηση σε επιχειρήσεις για τουλάχιστον 3 μήνες.

Το έργο ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκευθείτε την ιστοσελίδα www.ready4job.gr.